جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین شاه ذاکری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین شاه ذاکری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین شاه ذاکری با عنوان  « مطالعه تطبیقی اشتباه در قرارداد در حقوق ایران و افغانستان » برگزار می گردد.

زمان : چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱               ساعت ۱۰صبح

استاد راهنما: دکتر محمد امامی پور

استاد داور: دکتر محمد صادق جمشیدی راد

استاد داور: دکتر سهیل جدی

محل برگزاری : سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه همکف – کلاس۶