اولین وبینار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

اولین وبینار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند

اولین وبینار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

این وبینار با محوریت:

بررسی سیر و تکامل تصاویر شعری در ادبیات فارسی

سیر بلاغت در حوزه تمدن اسلامی

بررسی وجوه بلاغی نظریه نشانه شناسی ریفاتر

زمان:

چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400

ساعت:

10 تا 12

این وبینار در محیط ادوب کانکت و به آدرس Http://ve.qom.ac.ir/flh_dcr_meeting