Preaload Image
قبلی

نمودار فرآیند پایان نامه

تصویب طرح اجمالی توسط گروه آموزشی

تصویب طرح اجمالی در شورای آموزشی و ثبت در سامانه سدف

تصویب طرح تفصیلی و ارسال به دانشجو

انجام پایان نامه توسط دانشجو با کمک استاد راهنما

صدور تایید کفایت علمی پایان نامه پس از تایید و همانندجویی استاد راهنما و تطبیق فایل پایان نامه با شیوه نامه دانشگاه

صدور مجوز دفاع با لحاظ مقررات آموزشی

1. برگزاری جلسه دفاع با تعیین استادان داور با حضور نماینده پژوهش

2. ثبت نمره در سامانه سدف

دریافت فایل نهایی پایان نامه و بارگذاری در فراکاوش

انجام امور فارغ التحصیلی