قبلی
شرح وظایف و اختیارات
 •  تطبیق وبررسی برنامه ترم بندی شده دانشکده ها با مصوبات و سازمان گسترش
 •  بررسی دوره ای برنامه های مصوب ازسایت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با هدف استخراج سرفصل های بازنگری شده یاجدید
 •  ایجاد هر گونه تغییرات در سرفصل دروس
 •  بررسی سرفصل های بازنگری شده رشته های دایر در دانشگاه با برنامه های از قبل ثبت شده درسامانه خدمات آموزشی دانشگاه با هدف اجرای دقیق برنامه با اعمال کمترین تغییرات که بررسی موارد ذیل را شامل می شود:
 •  مقایسه و مطابقت نام رشته با مجوز دانشگاه و پذیرش دانشجو
 •  درخواست کد رشته از اداره آمار و اطلاعات آموزشی درصورت تغییر نام رشته یا اخذ مجوز رشته جدید
 • مقایسه ترکیب واحد
 •  مقایسه نام دروس
 • تعداد واحد هر درس
 • عملی یا نظری بودن و تعداد واحد عملی یا نظری هر درس
 • پیشنیاز ها و هم نیازها (درصورت تشابه دروس ،تنظیم پیشنیاز و همنیاز با توجه به مصوبات هر سرفصل)
 • ثبت دروس غیر مشابه شامل اطلاعات اصلی ،پیشنیاز ،هم نیاز و اعمال محدودیت اخذ درس مطابق الزامات سرفصل مصو ب
 • تعریف برنامه درسی در سامانه خدمات آموزشی دانشگاه
 • اعمال تغییرات مصوب شورای برنامه ریزی در سامانه خدمات آموزشی دانشگاه