Preaload Image
قبلی

فرآیند صدور ویزا

صدور ویزا از زمان تایید اولیه مدارک تا صدور، حدود سه هفته کاری به طول می انجامد. ویزا فقط برای دانشجو درخواست می شود. درخواست ویزا برای همراهان یا وابستگان دانشجو بر عهده خود دانشجو است.