قبلی
فرآیند صدور ویزا

صدور ویزا از زمان تایید اولیه مدارک تا صدور، حدود سه هفته کاری به طول می انجامد. ویزا فقط برای دانشجو درخواست می شود. درخواست ویزا برای همراهان یا وابستگان دانشجو بر عهده خود دانشجو است.