اطلاعیه برنامه های آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ دانشکده علوم و فنون و دپارتمان مطالعات و تحقیقات زنان

اطلاعیه برنامه های آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ دانشکده علوم و فنون و دپارتمان مطالعات و تحقیقات زنان

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت دریافت اصلاحیه برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ دانشکده علوم و فنون و دپارتمان مطالعات و تحقیقات زنانکلیک کنید.

دریافت برنامه دانشکده علوم وفنون

دریافت برنامه دپارتمان مطالعات و تحقیقات زنان